mintaxis privatlivspolitik

Her kan du læse om vores retningslinjer for behandling af personoplysninger. Politikken er opdateret den 1. november 2022.

Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger er reguleret af EU Persondataforordningen (“Persondataforordningen”) og Databeskyttelsesloven (“Databeskyttelsesloven”) (tilsammen “Databeskyttelseslovgivningen”).

NORTH Forsikringsagentur samarbejder med en række forsikringsgivere, der hver i sær fremgår af de forsikringsbetingelser der udleveres til kunderne ved tegning af forsikringen. Forsikringsgiveren er dataansvarlig, og forsikringsgiverens kontakt informationer, fremgår af forsikringsbetingelserne.

Databehandler:
NORTH Forsikringsagentur
Navervej 16A
7451 Sunds
Tlf. + 45 79 30 69 99
CVR.NR. 32841341

Hvilke oplysninger vi behandler – Formål og retsgrundlag

Ifølge Databeskyttelseslovgivningen har NORTH Forsikringsagentur pligt til at oplyse køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

NORTH Forsikringsagentur behandler oplysninger om køber til kundeadministration. De personlige oplysninger der registreres af køber er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Ved køb af forsikringer bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger der registreres er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan kommunikere med dig samt administrere og levere vores forsikring til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra b.

Vi kan også have brug for at behandle oplysninger om dig og vore aftaler for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til Bogføringsloven og Hvidvaskloven. Retsgrundlaget herfor er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra c.

Endelig kan behandlingen af dine oplysninger være nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, herunder såfremt du eller andre rejser krav mod os. Retsgrundlaget herfor er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra f) og art. 9, stk.2,litra f).

Når der indsamles personoplysninger via vores samarbejdspartnere, sikrer vi, at det altid sker ved angivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der behandles og hvorfor.

Har du givet særskilt samtykket til, at vi må sende dig nyhedsbreve samt oplysninger om andre ydelser, behandler vi dine kontaktdetaljer med henblik på at kunne kommunikere med dig. Med henblik på at sikre, at Nyhedsbreve og andre markedsføringstiltag har relevans for dig, kan vi målrette vores kommunikation til dig baseret på de øvrige oplysninger vi har om dig og dine pensioner og forsikringer. Retsgrundlaget herfor er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra a), litra b) og litra f). Du kan altid frabede dig at modtage yderligere nyhedsbreve og markedsføringskommunikation.

Såfremt vi senere måtte ønske at behandle dine personoplysninger til andre formål end det til hvilket personoplysningerne blev indsamlet, vil vi forud for den videre behandling give dig oplysninger om det andet formål, herunder retsgrundlaget for behandlingen.

Hvem videregiver vi dine oplysinger til?

I forbindelse med etablering, ændring, administration og ophør af forsikringsforholdet, videregiver vi dine oplysninger til forsikringsgiver. Da forsikringsgiver er den ansvarlige overfor køber i henhold til forsikringspolicen, videregives købers oplysninger: navn, adresse, telefonnummer og e-mail til forsikringsgiveren.

Dine personoplysninger kan endvidere blive overført til leverandører, samarbejdspartnere eller andre tredjeparter, der behandler data på vegne af os. Ved brug af sådanne databehandlere sikrer vi, at der indgås et kontraktretligt aftaleforhold, hvorefter databehandleren alene må behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruks, og som kræver, at databehandleren etablerer tilstrækkelige organisatoriske og sikkerhedsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.

Vi overfører kun personoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS, såfremt der konkret er stillet passende garantier for, at der er etableret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, herunder i form af EU kommissionens modelaftaler om dataoverførsler.

Sikkerhed

Din personsikkerhed er en vigtig del af vores kundepolitik. Vi lever op til alle regler i

Databeskyttelseslovgivningen. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Databeskyttelseslovgivningen.

Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger

Personoplysninger slettes, når der ikke længere er et sagligt formål med fortsat opbevaring.

Under normale omstændigheder vil der 5 år efter, at vores forsikringsrelation til dig er afsluttet, ikke længere være et sagligt formål med fortsat opbevaring af personoplysninger, men vi kan konkret træffe beslutning om længere opbevaring, såfremt vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til vores muligheder for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare os mod retskrav.

Dine rettigheder

Når vi behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder i Databeskyttelseslovgivningen. I dette afsnit vil vi fortælle dig, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan gøre brug af dem.

  • Ret til indsigt

Du har ret til at bede os om information om blandt andet, hvilke kategorier af personoplysninger, vi har om dig og til hvilke formål vi behandler dem, de modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne er eller vil blive videregivet til, oplysning om hvorfra oplysningerne stammer m.m. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Du kan se mere om din indsigtsret i Persondataforordningens art. 15.

  • Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Du kan se mere om din ret til berigtigelse i Persondataforordningens art. 16.

  • Ret til sletning

I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Du kan se mere om din ret til sletning i Persondataforordningens art. 17.

  • Ret til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Du kan se mere om din ret til begrænsning i Persondataforordningens art. 18.

  • Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til, hvis det er teknisk muligt, at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan se mere om din ret til dataportabilitet i Persondataforordningens art. 20.

  • Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, og forudsat indsigelsen er berettiget, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling. Du har en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til brug for direkte markedsføring.

Du kan se mere om din indsigelsesret i Persondataforordningens art. 21.

  • Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde ikke længere vil være i stand til at yde dig den fornødne service. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

I nogle tilfælde vil vi kunne fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, uanset at du tilbagekalder dit samtykke. Det vil være tilfældet, hvis der foreligger et andet grundlag for behandlingen end samtykke.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på forsikringsagentur@northrisk.dk

  • Ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til direkte til NORTH Forsikringsagentur. Klage kan indgives på mail til jbp@northrisk.dk

Du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Hvordan du gør brug af dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, bedes du kontakte os.

Hvordan kan du kontakte os?

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller ønsker du at udnytte en eller flere af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, kan du henvende dig til os:

NORTH Forsikringsagentur
Navervej 16A
7451 Sunds

Tlf. 4630 6030